Preduzeće za proizvodnju, prodaju, sevis, overu, etaloniranje vaga

LIBELA PRECIZ - ELSI DOO

018/ 452 1616
065/ 876 9077
063/ 876 9077

O NAMA

Libela Preciz je osnovana 09.08.2005 godine .

Libela Preciz je nastala kao spoj radnika koji su bili zaposleni u najvećoj proizvodnji i servisu vaga “Libela” Celje i novih, mladih radnika obučenih i spremnih da prate najnovije trendove u oblasti vagarstva.

Libela Preciz, kao rezultat uspešne poslovne saradnje i međusobnog poverenja sa firmom “Libela” iz Celja, a kasnije “Libela Elsi” Celje, ima potpisan ugovor o zastupanju na teritoriji centralne, južne i istočne Srbije. Da bi se bolje upoznali sa proizvodnim programom “Libela Elsi” Celje (“Libela Elsi NS” Novi Sad za teritoriju Srbije) kliknite ovde.

OVERAVANJE

Overavanje merila predstavlja skup operacija pri pregledu nekog merila i utvrđivanja ispunjenja metroloških karakteristika. Ukoliko merilo zadovoljava propisane norme ono se može overiti. Merilo koje nema sertifikat o pregledu tipa i službenu oznaku navedenu na natipsnoj tablici vage se NE MOŽE OVERITI!

Merila za koja je obavezno overavanje su merila koja se koriste:

 • za potrebe komercijalnog poslovanja;

 • radi izračunavanja putarine, carine, poreza, premije, kazne, naknade, odštete ili sličnih vrsta plaćanja;

 • radi primene zakona i propisa ili davanja stručnog mišljenja u sudskom postupku;

 • u medicinskoj praksi kod merenja pacijenata za svrhe praćenja, dijagnostifikovanja i lečenja;

 • radi spravljanja lekova po receptu u apotekama, kao i u analizama koje vrše medicinske i farmaceutske laboratorije;

 • na osnovu koje se određuje cena u direktnom obračunu i pripremi prethodno upakovanih proizvoda.

 • Vremenski interval u kojima se vrši periodično zakonom propisano overavanje merila je sledeći:

 • Vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (I), (II), (III), (IIII) nosivosti do 9000kg – 2 godine;

 • Vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (I), (II), (III), (IIII) nosivosti preko 9000kg – 1 godina;

 • Vage sa automatskim funkcionisanjem (sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja, za sortiranje, kontrolne vage i etiketirke, vage na transportnoj traci, za merenje vozila u pokretu, dozirne vage) – 1 godina.

 • U saradnji sa firmom “Libela Elsi NS” Novi Sad “Libela Preciz - Elsi doo” Niš je je uvrstila u svoju delatnost overu vaga i izdavanje uverenja o overavanju merila prema standardu SRPS ISO/IEC 17020:2012.

 • Akreditaciju “Libela Elsi NS” Novi Sad (akr.broj 06-072) možete preuzeti ovde.

 • Korisne linkove vezane za overavanje možete preuzeti ovde.

ETALONIRANJE

Etaloniranje je skup postupaka kojima se u određenim uslovima, uspostavlja odnos između vrednosti merene veličine koju pokazuje merilo/etalon ili merni sistem koji se etalonira i odgovarajuće vrednosti ostvarene etalonom kojim se prenosi referentna vrednost sa  etalona na etalone nižeg nivoa ili merila. Rezultat etaloniranja omogućuje ili pripisivanje vrednosti merene veličine pokazivanjima ili određivanje korekcije koje treba da se primene na pokazivanje. Postupak etaloniranja praćen je i procenom merne nesignosti određivanja pripisane vrednosti ili korekcije, tako da se u postupku procene obuhvate sve relevantne komponente merne nesigurnosti koje se prikazuju najčešće preko budžeta mernih nesignurnosti.

Proces etaloniranja koji prethodi izdavanju uverenja o etaloniranju veoma je široko u upotrebi u industriji, laboratorijama, ocenjivanju usaglašenosti tela, preduzećima u opštem i državnom vlasništu kako bi zadovoljili zahteve nekoliko standarda, kao što su: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 22000, ISO 17025, ISO 17020, ISO 17021, ISO 17065 itd. kao i druge regulatorne i pravne zahteve. Dodatno, uverenja o etaloniranju su glavno sredstvo kojim se obezbeđuje dokaz sledivosti merenja.

Ne postoji pravilnik kojim je propisan period na koji se vrši etaloniranje merila; taj period određuje korisnik merila. U našoj praksi se pokazalo da  je etaloniranje merila (u zavisnosti od frekvencije i mesta korišćenja) potrebno vršiti najmanje jednom u toku godine. Što je češći period etaloniranja, to je manja mogućnost pojave greške u merenju a samim tim je korisnik sigurniji u rad merila.

U saradnji sa firmom “Vaga-Libela” Kraljevo, “Libela Preciz” Niš je uvrstila u svoju delatnost etaloniranje vaga i izdavanje uverenja o etaloniranju merila prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017.

Akreditaciju “Vaga-Libela” Kraljevo (akr.broj 02-057) možete preuzeti ovde.

Novina koju smo uveli u našu delatnost jeste i etaloniranje termometra, autoklava, termostatskih komora, aparata za pritisak, manometara, anemometara i termohigrometara u saradnji sa akreditovanim laboratorijama.

Korisne linkove vezane za etaloniranje možete preuzeti ovde.

SERVIS

“Libela Preciz” se od svog nastanka bavi servisiranjem vaga na teritoriji cele Srbije.

U svom vlasništvu ima etaloniranu opremu za servisiranje vaga svih klasa tačnosti i to:
– analitičkih vaga klase tačnosti I – laboratorije;
– tehničkih vaga klase tačnosti II – laboratorije, zlatare itd;
– vaga klase tačnosti III – trgovačke, magaciniske, kolske i šinske vage;
– automatskih i protočnih vaga;
– vage za građevinske svrhe.

Naši zaposleni su osposobljeni za intervencije u najkraćem mogućem roku.

Napominjemo da je zakonska obaveza svakog imaoca merila da ima overenu vagu, pri čemu obučeno osoblje “Libela Preciz” može izvršiti pripremu za overavanje ili etaloniranje i iste overiti i etalonirati.

Ovde možete pogledati našu referenc listu firmi koje su nam ukazale poverenje.

PROIZVODI

TRGOVAČKE VAGE

Trgovačke vage su sastavni deo svakog maloprodajnog i veleprodajnog objekta u kome se vrši merenje proizvoda koji se prodaju, kao i u industriji pri merenju sirovina i za ostale namene.

Libela preciz u svojoj ponudi ima proizvode renomiranih proizvođača koje mogu zadovoljiti potrebe svih korisnika.

Za više detalja i predloga koje bi vage bile najbolje za Vašu delatnost možete nas kontaktirati.

MAGACINSKE / PLATFORMSKE VAGE

Magacinske i platformske vage se koriste u industriji gde se mere proizvodi većih masa i dimenzija.

Libela preciz u svojoj ponudi ima proizvode koje mogu zadovoljiti potrebe svih korisnika.

Za više detalja i predloga koje bi vage bile najbolje za Vašu delatnost možete nas kontaktirati.

VAGE ZA MESARSKU INDUSTRIJU

Vage za mesarsku industirju se koriste na mestima gde je prisutno merenje kako žive stoke (stočne vage), tako i kasnije u preradi (glajz vage, prohromske vage sa i bez navoza).

Libela preciz u svojoj ponudi ima proizvode koje mogu zadovoljiti potrebe svih korisnika.

Za više detalja i predloga koje bi vage bile najbolje za Vašu delatnost možete nas kontaktirati.

MEDICINSKE VAGE

Medicinske vage se koriste za merenje telesne mase. Mogu se koristiti za merenje beba i odraslih osoba.

Libela preciz u svojoj ponudi ima proizvode koje mogu zadovoljiti potrebe svih korisnika.

Za više detalja i predloga koje bi vage bile najbolje za Vašu delatnost možete nas kontaktirati.

ANALITIČKE /    TEHNIČKE VAGE

Analitičke vage se koriste u laboratorijama gde su potrebna izuzetno precizna merenja, pri čemu se preciznost merenja doseže i do 0,01mg.

Tehničke vage se koriste u laboratorijama i prodajnim objektima gde je visoka preciznost jako bitna (npr. zlatare, apoteke i sl.).

Libela preciz u svojoj ponudi ima proizvode renomiranih proizvođača RADWAG i OHAUS koje mogu zadovoljiti potrebe svih korisnika. Široku paletu proizvoda pomenutih proizvođača možete videti klikom na sliku dole.

Za više detalja i predloga koje bi vage bile najbolje za Vašu delatnost možete nas kontaktirati.

KOLSKE I ŽELEŽNIČKE VAGE

Kolske vage se mogu podeliti u više vrsta.

Prva podela je prema materijalu od kojih se izrađuju. Vage mogu biti sa betonskom konstrukcijom i sa metalnom konstrukcijom. Kod vaga sa betoskom konstrukcijom se prijemnik tereta (most vage) izrađuje od jednog ili više segmenata od armiranog betona. Kod vaga sa metalnom konstrukcijom most vage je izrađen od čelične konstrukcije iz više segmenata međusobno spojenih.

Druga podela vaga jeste na nadzemne i ukopne vage. Nadzemne vage su praktičnije zbog lakšeg čišćenja podmosne konstrukcije, dok ukopne vage imaju estetsku prednost i u nivou tla su. Takođe se mora računati na to da su kod nazemnih vaga obavezni navozi za vagu koji produžuju samu konstrukciju vage za oko 50% (zahteva više prostora na mestu izrade vage).

Kolske vage se izrađuju u različitim dimenzijama i nosivostima. Dimenzije vage se određuju prema zahtevu kupca i nema posebnih ograničenja. Nosivost kolske vage varira od 10t do 60t (prema posebnim zahtevima može se isporučiti i vaga veće nosivoti do maksimalo 120t).

Želežnikče vage se izrađuju isključivo sa metalnom konstrukcijom i nosivosti do 120t.

Kombinovane vage predstavljaju kombinaciju kolskih i želežničkih vaga (mogućnost merenja klasičnih i šinskih vozila na istoj platformi).

AUTOMATSKE VAGE

Automatske vage se koriste u industriji gde je potrebno unaprediti brzinu proizvodnje i izbeći potenijalno opasne sredine za boravak ljudi.

Automatske vage mogu biti:

 • Automatska dozirna vaga

 • Protočna vaga

 • Kontrolna vaga

Libela preciz u svojoj ponudi ima proizvode renomiranog proizvođača LIBELA ELSI iz Celja koje mogu zadovoljiti potrebe svih korisnika.

Za više detalja i predloga koje bi vage bile najbolje za Vašu delatnost možete nas kontaktirati.

GRAĐEVINSKE VAGE

Građevinske vage se mogu podeliti u 2 grupe:

 • Vage za pravljenje betona (betonske baze)

 • Vage za pravljenje asfalta (asfaltne baze)

U mogućnosti smo da Vam ponudimo prepravku starih i dotrajalih betonskih/asfaltnih baza ugradnjom potpuno novih el. komponenti sa povezivanjem na PC računar, pri čemu je ceo proces proizvodnje automatizovan.

Takođe možemo obezbediti vage (sa neophodnim sertifikatima) za korišćenje u laboratoriji za ispitivanje kvalitita proizvedenog betona/asfalta.

Libela preciz u svojoj ponudi ima i nove betonske i asfaltne baze renomiranih proizvođača koje mogu zadovoljiti potrebe svih korisnika.

Za više detalja i predloga koje bi vage bile najbolje za Vašu delatnost možete nas kontaktirati.

REFERENC LISTA

Ovo su samo neke od firmi koje su nam ukazale poverenje:

 • Dom Zdravlja Niš

 • Dom Zdravlja Leskovac

 • Dom zdravlja Kruševac

 • Dom Zdravlja Bela Palanka

 • Dom Zdravlja Prokuplje

 • Dom Zdravlja Bujanovac

 • Dom zdravlja Medveđa

 • Klinički centar Niš

 • Bolnica Leskovac

 • Bolnica Prokuplje

 • Bolnica Bor

 • Veterinarski institut Niš

 • Studenski centar Niš

 • Apoteke Niš

 • Vojska Srbije

 • Železnice Srbije

 • Tigar tyres Pirot

 • Philip Morris Operations Niš

 • British American Tobacco Vranje

 • Zdravlje Actavis Leskovac

 • Nutriko Vranje

 • Aura Niš

 • Delta Agrar Srbija

 • RTB Bor grupa

 • Jugo Kaolin Bela Reka

 • Rudnik mrkog uglja Soko

 • Nišexpres Niš

 • Biftek Niš

 • MIN Niš

 • Nissal Niš

 • Putevi Užice

 • Put Inženjering Niš

 • Serbia Zijin Copper Bor

 • Shinwon Niš

 • AGT Beograd

 • AzVirt Beograd

 • Terna Beograd

 • Integral Inženjering Beograd

 • Velak Inženjering Beograd

 • Bechtel Enka Beograd

 • Ozbulut Proje Insaat Beograd

 • JCHX Kinsey Mining Construction d.o.o.

 • Tiejiuju engineering & construction d.o.o.

 • PZP Put Jagodina

 • Vino Zupa Aleksandrovac

 • Džervin Knjaževac

 • Proagrar plus Jagodina

 • i mnogi drugi...

KONTAKT

Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge možete nas kontaktirati na sledećoj adresi:

Libela Preciz, ul. 8. mart br.8, opština Crveni Krst, 18000 Niš;

e-mail:  libelapreciz@gmail.com  libela_preciz@yahoo.com

ili putem telefona:

tel/fax: 018/ 452 16 16
mob 1: 063/ 876 90 77
mob 2: 065/ 876 90 77

Ime E-mail Poruka/pitanje Pošalji