Preduzeće za proizvodnju, prodaju, sevis, overu, etaloniranje vaga

LIBELA PRECIZ ELSI DOO

018/ 452 1616
065/ 876 9077
063/ 876 9077

O NAMA

Libela Preciz” je osnovana 09.08.2005 godine na dan svetog Pantelejmona.

Libela Preciz” je nastala kao spoj radnika koji su bili zaposleni u najvećoj proizvodnji i servisu vaga “Libela” Celje i novih, mladih radnika obučenih i spremnih da prate najnovije trendove u oblasti vagarstva.

Libela Preciz”, kao rezultat uspešne poslovne saradnje i međusobnog poverenja sa firmom “Libela” iz Celja, a kasnije “Libela Elsi” Celje, ima potpisan ugovor o zastupanju na teritoriji centralne, južne i istočne Srbije. Da bi se bolje upoznali sa proizvodnim programom “Libela Elsi” Celje (“Libela Elsi NS” Novi Sad za teritoriju Srbije) kliknite ovde.

OVERAVANJE

Overavanje merila predstavlja skup operacija pri pregledu nekog merila i utvrđivanja ispunjenja metroloških karakteristika. Ukoliko merilo zadovoljava propisane norme ono se može overiti. Merilo koje nema sertifikat o pregledu tipa i službenu oznaku navedenu na natipsnoj tablici vage se NE MOŽE OVERITI!

Merila za koja je obavezno overavanje su merila koja se koriste:

  • za potrebe komercijalnog poslovanja;

  • radi izračunavanja putarine, carine, poreza, premije, kazne, naknade, odštete ili sličnih vrsta plaćanja;

  • radi primene zakona i propisa ili davanja stručnog mišljenja u sudskom postupku;

  • u medicinskoj praksi kod merenja pacijenata za svrhe praćenja, dijagnostifikovanja i lečenja;

  • radi spravljanja lekova po receptu u apotekama, kao i u analizama koje vrše medicinske i farmaceutske laboratorije;

  • na osnovu koje se određuje cena u direktnom obračunu i pripremi prethodno upakovanih proizvoda.

Vremenski interval u kojima se vrši periodično zakonom propisano overavanje merila je sledeći:

  • Vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (I), (II), (III), (IIII) nosivosti do 9000kg – 2 godine;

  • Vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (I), (II), (III), (IIII) nosivosti preko 9000kg – 1 godina;

  • Vage sa automatskim funkcionisanjem (sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja, za sortiranje, kontrolne vage i etiketirke, vage na transportnoj traci, za merenje vozila u pokretu, dozirne vage) – 1 godina.

U saradnji sa firmom “Libela Elsi NS” Novi Sad “Libela Preciz” Niš je je uvrstila u svoju delatnost overu vaga i izdavanje uverenja o overavanju merila prema standardu SRPS ISO/IEC 17020:2012.

Akreditaciju “Libela Elsi NS” Novi Sad (akr.broj 06-072) možete preuzeti ovde.

Korisne linkove vezane za etaloniranje možete preuzeti ovde.

ETALONIRANJE

Etaloniranje je skup postupaka kojima se u određenim uslovima, uspostavlja odnos između vrednosti merene veličine koju pokazuje merilo/etalon ili merni sistem koji se etalonira i odgovarajuće vrednosti ostvarene etalonom kojim se prenosi referentna vrednost sa  etalona na etalone nižeg nivoa ili merila. Rezultat etaloniranja omogućuje ili pripisivanje vrednosti merene veličine pokazivanjima ili određivanje korekcije koje treba da se primene na pokazivanje. Postupak etaloniranja praćen je i procenom merne nesignosti određivanja pripisane vrednosti ili korekcije, tako da se u postupku procene obuhvate sve relevantne komponente merne nesigurnosti koje se prikazuju najčešće preko budžeta mernih nesignurnosti.

Proces etaloniranja koji prethodi izdavanju uverenja o etaloniranju veoma je široko u upotrebi u industriji, laboratorijama, ocenjivanju usaglašenosti tela, preduzećima u opštem i državnom vlasništu kako bi zadovoljili zahteve nekoliko standarda, kao što su: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 22000, ISO 17025, ISO 17020, ISO 17021, ISO 17065 itd. kao i druge regulatorne i pravne zahteve. Dodatno, uverenja o etaloniranju su glavno sredstvo kojim se obezbeđuje dokaz sledivosti merenja.

Ne postoji pravilnik kojim je propisan period na koji se vrši etaloniranje merila; taj period određuje korisnik merila. U našoj praksi se pokazalo da  je etaloniranje merila (u zavisnosti od frekvencije i mesta korišćenja) potrebno vršiti najmanje jednom u toku godine. Što je češći period etaloniranja, to je manja mogućnost pojave greške u merenju a samim tim je korisnik sigurniji u rad merila.

U saradnji sa firmom “Vaga-Libela” Kraljevo, “Libela Preciz” Niš je uvrstila u svoju delatnost etaloniranje vaga i izdavanje uverenja o etaloniranju merila prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Akreditaciju “Vaga-Libela” Kraljevo (akr.broj 02-057) možete preuzeti ovde.

Novina koju smo uveli u našu delatnost jeste i etaloniranje termometra, autoklava, termostatskih komora, aparata za pritisak, manometara, anemometara i termohigrometara u saradnji sa akreditovanim laboratorijama.

Korisne linkove vezane za etaloniranje možete preuzeti ovde.

SERVIS

“Libela Preciz” se od svog nastanka bavi servisiranjem vaga na teritoriji cele Srbije.

U svom vlasništvu ima etaloniranu opremu za servisiranje vaga svih klasa tačnosti i to:
– analitičkih vaga klase tačnosti I – laboratorije;
– tehničkih vaga klase tačnosti II – laboratorije, zlatare itd;
– vaga klase tačnosti III – trgovačke, magaciniske, kolske i šinske vage;
– automatskih i protočnih vaga;
– vage za građevinske svrhe.

Naši zaposleni su osposobljeni za intervencije u najkraćem mogućem roku.

Napominjemo da je zakonska obaveza svakog imaoca merila da ima overenu vagu, pri čemu obučeno osoblje “Libela Preciz” može izvršiti pripremu za overavanje ili etaloniranje i iste overiti i etalonirati.

Ovde možete pogledati našu referenc listu firmi koje su nam ukazale poverenje.

Superscript

Block title

This is a block description. To edit, click and type the text or replace it with your own custom content

Category

Service 1

This is a service description. Add more detail about this service, such as benefits, appearance, components and value

Category

Service 2

This is a service description. Add more detail about this service, such as benefits, appearance, components and value

Category

Service 3

This is a service description. Add more detail about this service, such as benefits, appearance, components and value

KONTAKT

Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge možete nas kontaktirati na sledećoj adresi:

Libela Preciz, ul. 8. mart br.8, opština Crveni Krst, 18000 Niš;

e-mail: libela_preciz@yahoo.com  libelapreciz@gmail.com

ili putem telefona:

tel/fax: 018/ 452 16 16
mob 1: 063/ 876 90 77
mob 2: 065/ 876 90 77

Ime E-mail Poruka/pitanje Pošalji