Etaloniranje

Etaloniranje je skup postupaka kojima se u određenim uslovima, uspostavlja odnos između vrednosti merene veličine koju pokazuje merilo/etalon ili merni sistem koji se etalonira i odgovarajuće vrednosti ostvarene etalonom kojim se prenosi referentna vrednost sa  etalona na etalone nižeg nivoa ili merila. Rezultat etaloniranja omogućuje ili pripisivanje vrednosti merene veličine pokazivanjima ili određivanje korekcije koje treba da se primene na pokazivanje. Postupak etaloniranja praćen je i procenom merne nesignosti određivanja pripisane vrednosti ili korekcije, tako da se u postupku procene obuhvate sve relevantne komponente merne nesigurnosti koje se prikazuju najčešće preko budžeta mernih nesignurnosti.

Proces etaloniranja koji prethodi izdavanju uverenja o etaloniranju veoma je široko u upotrebi u industriji, laboratorijama, ocenjivanju usaglašenosti tela, preduzećima u opštem i državnom vlasništu kako bi zadovoljili zahteve nekoliko standarda, kao što su: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 22000, ISO 17025, ISO 17020, ISO 17021, ISO 17065 itd. kao i druge regulatorne i pravne zahteve. Dodatno, uverenja o etaloniranju su glavno sredstvo kojim se obezbeđuje dokaz sledivosti merenja.

Ne postoji pravilnik kojim je propisan period na koji se vrši etaloniranje merila; taj period određuje korisnik merila. U našoj praksi se pokazalo da  je etaloniranje merila (u zavisnosti od frekvencije i mesta korišćenja) potrebno vršiti najmanje jednom u toku godine. Što je češći period etaloniranja, to je manja mogućnost pojave greške u merenju a samim tim je korisnik sigurniji u rad merila.

U saradnji sa firmom “Vaga-Libela” Kraljevo, “Libela Preciz” Niš je uvrstila u svoju delatnost etaloniranje vaga i izdavanje uverenja o etaloniranju merila prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Akreditaciju “Vaga-Libela” Kraljevo (akr.broj 02-057) možete preuzeti ovde.

Novina koju smo uveli u našu delatnost jeste i etaloniranje termometra, autoklava, termostatskih komora, aparata za pritisak, manometara, anemometara i termohigrometara u saradnji sa akreditovanim laboratorijama. Korisne linkove vezane za etaloniranje možete preuzeti ovde.