Overavanje

Overavanje merila predstavlja skup operacija pri pregledu nekog merila i utvrđivanja ispunjenja metroloških karakteristika. Ukoliko merilo zadovoljava propisane norme ono se može overiti. Merilo koje nema sertifikat o pregledu tipa i službenu oznaku navedenu na natipsnoj tablici vage se NE MOŽE OVERITI!

Merila za koja je obavezno overavanje su merila koja se koriste:

  • – za potrebe komercijalnog poslovanja;
  • – radi izračunavanja putarine, carine, poreza, premije, kazne, naknade, odštete ili sličnih vrsta plaćanja;
  • – radi primene zakona i propisa ili davanja stručnog mišljenja u sudskom postupku;
  • – u medicinskoj praksi kod merenja pacijenata za svrhe praćenja, dijagnostifikovanja i lečenja;
  • – radi spravljanja lekova po receptu u apotekama, kao i u analizama koje vrše medicinske i farmaceutske laboratorije;
  • – na osnovu koje se određuje cena u direktnom obračunu i pripremi prethodno upakovanih proizvoda.

Vremenski interval u kojima se vrši periodično zakonom propisano overavanje merila je sledeći:

  • – Vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (I), (II), (III), (IIII) nosivosti do 9000kg – 2 godine;
  • – Vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (I), (II), (III), (IIII) nosivosti preko 9000kg – 1 godina;
  • – Vage sa automatskim funkcionisanjem (sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja, za sortiranje, kontrolne vage i etiketirke, vage na transportnoj traci, za merenje vozila u pokretu, dozirne vage) – 1 godina.

U saradnji sa firmom “Libela Elsi NS” Novi Sad “Libela Preciz” Niš je je uvrstila u svoju delatnost overu vaga i izdavanje uverenja o overavanju merila prema standardu SRPS ISO/IEC 17020:2012.

Akreditaciju “Libela Elsi NS” Novi Sad (akr.broj 06-072) možete preuzeti ovde. Korisne linkove vezane za etaloniranje možete preuzeti ovde.